ก๋วยเตี๋ยวเรือพรเพ็ญ

บรรยากาศร้้านนั่งสบายๆสไตล์์โต๊๊ะม้้าหิน ลมโชยเย็นๆ ดับหิวด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือหมูรสเด็ด ร้้านนี้ไม่่เหมือนใคร ด้้วยความเข้้้้มข้นของน้ำซุปถึงรสถึงกลิ่น หอมโชยแตะจมูกตั้งแต่ก้าวเดินเข้าร้าน มีให้สั่งครบ เส้นเล็ก เส้นใหญ่ เส้นหมี่ หมูหมัก เข้าเนื้อรสชาติกำลังพอดิบพอดี ขอเชิญนักชิมไปประลองกันให้ไ้้ด้้ หรือใครจะขอลองหอยแมลงภู่่กระทะร้้อน ที่มีเสริมให้้ชิมกันก็ไม่ผิดกติกาใดๆ

ร้้านเปิิดตั้งแต่่เวลา 0๖.00-๑๗.00 น. ไปลองกัน ตรงข้า้มวัดอุโบสถ สังเกตติดกับซอยคลองท่่อ ๑0 จอดรถริมถนน

เมนูอร่อย
ก๋วยเตี๋ยวเรือ หมู เนื้อ ๑0 บาท

พรเพ็ญ
๑๙๕ / ๑๖ ม.๔ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.0๘ ๓๘๔๖ ๓๗๔0


Comments

comments