ก๋วยเตี๋ยวเรือ “คลองสระบัว”

 

ริมถนนสายอู่่ทอง มีร้้านก๋๋วยเตี๋ยว อร่่อยเด็ดทั้งรสชาติและบรรยากาศ ชืื่อ ก๋วยเตีี๋ยวเรือคลองสระบัว สะดุดตาที่การตกแต่งใช้้โต๊๊ะ เก้้าอี้และของตกแต่ง แบบโบราณ โปร่งสบายตา ทำให้บรรยากาศการกินก๋วยเตี๋ยวเรือของท่่านมีความสุขอีกแบบหนึ่ง

ร้้านนี้ก็เน้้นก๋๋วยเตี๋ยวเรือทั้งหมูและเนื้อ รสชาติทีี่เข้มข้้น การันตีสั่งเลยอร่่อยทุกอย่า่งใน ราคามิตรภาพ นอกนีี้ยังมีของหวานไว้บริการทั้ง ขนมถ้วยและลอดช่่อง ตบท้้ายรายการ

เปิิดทุกวันตั้งแต่่เช้้าเวลา 08.00- 17.00 น. จอดรถได้้ริมถนนหน้าร้้าน

 

เมนูอร่อย
ก๋วยเตี๋ยวหมู ๑๒-๒๕ บาท
ก๋วยเตี๋ยว เนื้อ ๑๒-๒๕ บาท
ผัดไท สูตรโบราณ ๓0 บาท
ขนมถ้วย ๑0 บาท

ก๋วยเตี๋ยวเรือ คลองสระบัว
๖/๕ ม.๕ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.0๘ ๑๕๘๖ ๘๘๖๓ , 0 ๓๕๒๔ ๑๘๒๓

08.00- 17.00 .

อดรถ


Comments

comments