ก๋วยเตี๋ยว “ผักหวาน”

ถือว่่าเป็็นเจ้้าแรกและเจ้้าเดียวในอยุธยาที่แต่งร้้านในสไตล์์บูติก มีมุมซุ้มต้นไม้ใ้ให้เ้เลือกนั่งกัน

ใครกลัวร้้อนมีห้องแอร์์ไว้้บริการ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไก่่ฉีกแซ่่บด้วยรสชาติเต็มปากเต็มคำด้วยเนื้อไก่ ซดน้ํ้ำาซุปตามหวานสมชื่อ ที่แปลกใช้้ผักหวานเป็็นส่่วนประกอบสำคัญในก๋วยเตี๋ยว ใครชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อพลาดไมไ่่ด้  ชิ้น สด ตับ เปื่อย เป็นต้องสั่ง เพราะเข้้มด้วยรสชาติ อร่่อยด้วยบรรยากาศจริงๆ

ที่จอดรถกว้้างขวาง ร้านอยู่่บนถนนอู่่ทอง เข้้าซอยอู่่ทอง4 ทางเข้า้วัดสุวรรณดาราราม อยู่ซ้้ายมือ

 

 

เมนูอร่อย
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไก่ฉีก ๑๕-๒0บาท
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ๑๕-๒0 บาท
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้ง ๓0 บาท

ผักหวาน
๔๘/๓ ม.๑ ถ.อู่่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.0๘ ๙๕๓๙ ๙๔๒๗

 


Comments

comments